AÖF Online Deneme Sınavları Sorular-Açıköğretim Sitesi - AÖF Sitesi aöf, aöf cd, aöf dvd, aöf seti, aöf eğitim seti, aöf görüntülü dvd seti, aöf sitesi, açıköğretim fakültesi 
logo
reklam
Son Dakika
biz-sizi-arayalim

AÖF Online Sınav

Soru 1      

Motorlu araç işletenin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Fedakarlığın denkleştirilmesine
Kusur sorumluluğuna
Akdi sorumluluğa
Akit dışı sorumluluğa
Tehlike sorumluluğuna

 

Soru 2      

Kendi ihmali sonucunda başkasına zarar veren kişinin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?


Kusurdan kaynaklanan sorumluluk
Tehlike sorumluluğu
Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk
Kanun hükümlerinden kaynaklanan sorumluluk
Kusursuz sorumluluk

 

Soru 3      

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk kaynaklarından biri değildir?


Kanun hükümlerinden kaynaklanan sorumluluk
Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk
Hakkaniyete dayanan sorumluluk
Haksız fiile dayanan sorumluluk
Kusurdan kaynaklanan sorumluluk

 

Soru 4      

İşçinin iş kazasından sonra Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan doğan haklarını talep etmek amacıyla kuruma başvurması için hak düşürücü süre ne kadardır?


3 yıl
5 yıl
10 yıl
20 yıl
1 yıl

 

Soru 5      

Aşağıdakilerden hangisinde, kamu hukuku açısından işverenin işçiyi gözetme borcuyla ilgili hükümler yer almaz?


Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Borçlar Kanunu
Sosyal Sigortalar Kanunu
Belediyeler Kanunu
İş Kanunu

 

Soru 6      

İş güvenliğinin kurallarına aykırı yapılan hizmet akitlerinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


Hizmet akdinin uygulanmaya devam etmesi
Hizmet akdinin nisbi butlanı
Hizmet akdinin bildirimli feshi
Hizmet akdinin tarafların anlaşmasıyla sona ermesi
Hizmet akdinin geçersizliği

 

Soru 7      

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu’nun 332. maddesine göre işverenin gözetme borcu kapsamında yer almaz?


İşletme tehlikelerine karşı işçilerin korunması
İşçilerin sağlığına uygun yatacak yerin sağlanması
İşçilerin sağlığına uygun çalışma yeri sağlanması
İşçilerin çalışma ortamının işin amacına uygun olması
İşçilerin eğitimlerinin sağlanması

 

Soru 8      

Hizmet akdini diğer akitlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Faaliyet kolları itibariyle uygulanması
İşçi ile işverenin bağımsız olması
Belli bir sözleşmeye göre uygulanması
İşçinin işverene bağımlı olması
Bir eserin ortaya çıkarılması

 

Soru 9      

İşverenin işçiyi gözetme borcu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, kadın ve çocuk işçilerin korunması ve iş sürelerinin düzenlenmesi amacı aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır?


İşverenlerin işçileri fizyolojik olarak korumalarına yönelik kurallar
İşin düzenlenmesiyle ilgili sağlık ve güvenlik kuralları
İşçiyi gözetme borcunu yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak yaptırımlar
İşverenler tarafından alınması gereken teknik tedbirler
İşyerinin iş güvenliği konusunda örgütlendirilmesi

 

Soru 10      

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile belirlenen sosyal devletin amaçlarından biri değildir?


İş güvenliği mevzuatını geliştirmek, mevzuatın uygulanmasını denetlemek
Sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamak
Kişilerin özgürlüğünü geliştirmek
Sosyal güvenliği devlet güvencesi altında gerçekleştirmek
Klasik liberalizmi savunmak ve uygulamak

 

Soru 11      

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğiyle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı Sanayi Devriminin sonuçlarından biridir?


Kalifiye işçilere olan ihtiyacın artması
Yeni bir sosyal sınıf olarak işçi sınıfının ortaya çıkması
Çalışma saatlerinin kısalması
İş kazalarının azalması
Klasik liberal anlayışın temelindeki varsayımların doğruluğunun kanıtlanması

 

Soru 12      

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de istatistiksel verilerle ilgili karşılaşılan sorunlardan biri değildir?


Bütün iş yerleri SSK kapsamında olmadığı için verilen rakamlarının düşük olması
Bağ-Kur mensuplarının çalıştığı iş yerlerine ait güvenilir rakamların olmaması
SSK istatistiklerinin olduğundan daha az iş kazasını yansıtması
SSK istatistiklerinde, aslında iş kazası sayılmaması gereken olayların iş kazası olarak değerlendirilmesi
SSK istatistikleriyle ilgili yetersizliklerde ihmal veya kusurun olması

 

Soru 13      

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda karşılaşılan sorunlardan biridir?


İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemelerin yetersiz olması
İlgili kurum ve kuruluşların az sayıda olması
Rehabilitasyon çalışmalarına büyük harcamalar yapılması
Rakamsal verilere ulaşmanın güç olması
Üretim sisteminin büyük ölçekli işletmelere dayanması

 

Soru 14      

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu kurumlardan biridir?


Milli Savunma Bakanlığı
Bağ-Kur
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Valilikler
TC Emekli Sandığı

 

Soru 15      

Dozimetre aşağıdaki meslek hastalığı etkenlerinin hangisinden korunmak amacıyla kullanılmaktadır?


Gürültü
Enfraruj ışınları
Kimyasal maddeler
İyonlayıcı ışınlar
Tozlar

 

Soru 16      

Aşısı olmayan ve meslek hastalıklarına yol açabilen hastalıklardan işçileri koruyabilmek amacıyla serum kullanılması uygulamasına ne ad verilir?


Seroprofilaksi
Kemoprofilaksi
Sağlık Eğitimi
Erken tanı çalışması
Aşılama

 

Soru 17      

Aşağıdakilerden hangisi mühendislik revizyonunun aşamalarından biri değildir?


Alınan tedbirlerin ve konulan kuralların denetlenmesi
İşyerinde doğabilecek tehlikelerin saptanması
İşyerinde iş güvenliği disiplininin sağlanması
İşyerinde tehlikeleri önleme yollarının saptanması
Tehlikelerin analizinin yapılması

 

Soru 18      

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının önlenmesinde devletin alması gereken tedbirlerden biri değildir?


Koruyucu hekimlik örgütlenmesini gerçekleştirmek
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim yapan birimler oluşturmak
Toplu iş sözleşmelerine işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hüküm konmasını sağlamak
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevzuatı düzenlemek
İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmasını denetlemek

 

Soru 19      

Teknolojik gelişmelere paralel olarak artış gösteren meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisidir?


Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
Mesleki deri hastalıkları
Mesleki bulaşıcı hastalıklar
Kimyasal maddelerden ileri gelen meslek hastalıkları
Toz hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları

 

Soru 20      

Sorumluluk ve sosyal güvenlik hukuku açısından bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?


Hastalık ile yapılan iş arasında illiyet bağının olması
Hastalığın vücut bütünlüğünün ihlali veya ölüme yol açmış olması
Hastalığın birden bire ortaya çıkmış olması
Bir rahatsızlığın ortaya çıkmış olması
Hastalığın dıştan gelen bir sebeple ortaya çıkmış olması

 

Soru 21      

Aşağıdakilerden hangisi işçilerin kendilerini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmalarına neden olan kişisel özelliklerden biri değildir?


Mevkii
Eğitim durumu
Yaş
Kendini büyük görme
Aile durumu

 

Soru 22      

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında makinelerin yol açtığı kaza nedenlerinden biri değildir?


Makinenin üretiminde kullanılan teknolojinin uygun olmaması
Makinelerin kapasitesinin zorlanması
Bakım ve onarımlarının zamanında yapılmaması
Asıl kullanım alanlarının dışında kullanılması
Yerleştirme ve çalışma düzeninin uygun olmaması

 

Soru 23      

Aşağıdakilerden hangisi işverenin, iş kazası sonucunda karşılaştığı doğrudan maliyetlerden biridir?


Kaza sırasında tamamen veya kısmen tahrip olan hammadde ve ürünlerden doğan kayıplar
Adli makam ve yetkililerce yapılan inceleme ve soruşturmaların maliyeti
Kazaya uğrayan işçilerin yeniden işbaşı yapmalarından sonra verimlerinin düşmesinden kaynaklanan kayıplar
Sigortalıya ödenen tazminatlar
Kaza nedeniyle üretimdeki gecikmeler neticesinde, ürünlerin zamanında teslim edilememesinden kaynaklanan kayıplar

 

Soru 24      

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre iş kazasıdır?


İzinde bulunan sigortalının işyerine geldiği sırada geçirdiği kaza
Kadın sigortalının çocuğunu okula götürürken geçirdiği kaza
Su faturasını yatırmak üzere işyerinden ayrılan sigortalının yolda yürürken geçirdiği kaza
Özel arabasıyla işyerine gelen sigortalının yolda geçirdiği kaza
Sigortalının lojmanında intiharı

 

Soru 25      

Titreşim, yoğun gürültü ve koku gibi faktörlerin çeşitli iş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına yol açması nedeniyle, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun önem kazanması aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilebilir?


Ekonomik zorunluluklar
Sosyal zorunluluklar
Teknik zorunluluklar
Finansal zorunluluklar
Mali zorunluluklar

 

Soru 26      

Aşağıdakilerden hangisi işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel amaçlarından biri değildir?


Çalışanların sağlığını bütün iş kollarında en üst düzeye çıkarmak
Çalışanların işyeri örgütlenmelerinde görev almalarını sağlamak
İşyerinde sağlığa zararlı etkenleri hijyenik koruyucu önlemlerle ortadan kaldırmak
Ortaya çıkan sağlık zararlarını tespit etmek
Çalışanların çalıştıkları işe uyumlarını sağlamak

 

Soru 27      

Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunun getirdiği en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


Madenlerde asgari çalışma yaşı uygulamasının getirilmesi
Madenlerde kadın işçi çalıştırılmasının yasaklanması
Madenlerde çalışanlara haftada bir gün tatil uygulamasının getirilmesi
Madenlerde günlük iş süresinin 8 saatle sınırlandırılması
Madenlerde asgari ücret uygulamasının getirilmesi

 

Soru 28      

Türkiye’de Tanzimat’tan önceki dönemde çalışanlara ve ailelerine gerektiğinde yardım eden örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


Teavün sandığı
Acazet-i hal sandığı
Malulin örgütü
Yaşlılık sandığı
Ölüm sandığı

 

Soru 29      

Aşağıdakilerden hangisi İtalya’da ortaya çıkan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun İngiltere’de gelişmesinin nedenlerinden biridir?


Din adamlarının etkisi
Sanayi Devrimi’nin öncelikle bu ülkede yaşanmış olması
Yoğun toplumsal baskılar
Devletin konuya önem vermesi
İşçilerin bu konuya önem vererek gündemde tutmaları

 

Soru 30      

Bernando Ramazzini işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili aşağıdaki konulardan hangisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur?


İşçilerin verimli çalışabilmesi için kendilerine yeterli besin verilmesi
Çalışma yaşamına devlet müdahalesinin gerektiğini ifade etmesi
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin bilimsel esaslara dayalı olarak ele alınması
Çalışanların sağlığı ile yapılan iş arasındaki ilişkinin araştırılması
İşçilerin sağlığına uygun makinelerin geliştirilmesi

 


arama
Reklam

Uzmanlarımıza Soru Sorabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız

Reklam
AÖF Sitesi Görüntülü Dershane Markasıdır Site Haritası