logo
reklam
Son Dakika
biz-sizi-arayalim

AÖF Eczacılık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

AÖF Eczacılık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu yönerge, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin öğrenimleri süresince yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kuralları ile öğrencilerin mesleki eğitimleri ve becerilerini, işbaşı çalışmalarıyla pekiştirmeleri için bu yönergede belirtilen yerlerde yapacakları uygulamalı çalışmaları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Bu yönerge, Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31 inci maddesi ve 2 Şubat 2008 tarih 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ”e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönergede geçen;
a) Fakülte: Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,
b) Staj I: Dokuzuncu yarıyıla kadar yaz aylarında bir ay süre ile yapılan, zorunlu stajın birinci bölümünü,
c) Staj II: Dokuzuncu yarıyıla kadar yaz aylarında bir ay süre ile yapılan, zorunlu stajın ikinci bölümünü,
ç) Staj III: Dokuzuncu yarıyıla kadar yaz aylarında bir ay süre ile yapılan, zorunlu stajın üçüncü bölümünü,
d) Staj IV: Eğitim programının dokuzuncu yarıyılında yer alan, bir buçuk ay süreyi kapsayan, zorunlu stajın dördüncü bölümünü,
e) Staj V: Eğitim programının onuncu yarıyılında yer alan, bir buçuk ay süreyi kapsayan, zorunlu stajın beşinci bölümünü,
f) Staj VI: Altı ay süreli zorunlu staja ek olarak, eğitim programının altıncı veya sekizinci yarıyılını takip eden yaz döneminde Madde 10’da belirtilen kurum veya hastanelerde isteğe bağlı olarak yapılan bir aylık stajı ifade eder.
g) Staj Komisyonu: Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonunu,
ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

İKİNCİ BÖLÜM

Staja İlişkin Esaslar ve Staj Komisyonu

MADDE 5 – Lisans diploması alabilmek için öğrencilerin bu yönerge hükümlerine göre düzenlenen, asgari altı ay olan zorunlu stajlarını (Staj I-V) kamuya açık bir eczanede veya hastanede en az beş yıllık deneyimli bir eczacının denetiminde tamamlamaları ve staj sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Staj sınavı her bir staj bölümü için ayrı yapılır.

Staj Komisyonu
MADDE 6 - Staj Komisyonu, Dekan tarafından 3 yıl için görevlendirilen biri başkan (dekan yardımcılarından birisi) olmak üzere, en az beş öğretim elemanından oluşur. Stajların düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi ve staj sınavları, Staj Komisyonu tarafından yapılır.
Komisyonun görevleri şunlardır;
a) Staj çalışmaları ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,
b) Staj programını ve öğrenim çıktılarını hazırlamak,
c) Kamu kesiminden ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak,
ç) Staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,
d) Gelen staj dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,
e) Staj sınavlarını düzenlemek ve değerlendirmek,
f) Staj denetimlerini gerçekleştirmek.

Staj ile İlgili Belgeler
MADDE 7 – Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki dokümanları hazırlamak, tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdür.
a) Staj Defteri: Öğrencinin Staj I-VI uygulamaları süresince yapacağı çalışmaları rapor edeceği defterdir. Öğrenciler, tüm staj süresince aynı staj defterini kullanmak ve stajların bitiminde bu defteri Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim etmekle yükümlüdür.
b) Staj Başvuru Formu: Staj defteri içinde, her bir staj bölümü için ayrı olarak bulunan, içeriğinde staj yapılacak eczane veya kurum ile ilgili bilgilerin yer aldığı formdur. Öğrenci tarafından doldurularak Dekanlığa onaylatılır.
c) Staj Değerlendirme Formu: Söz konusu staja ait bilgileri ve bu stajdan beklenen öğrenme çıktılarının listesini içeren bir formdur.
Staj başvuru ve değerlendirme formları her bir Staj uygulaması için ayrı düzenlenir.

Staja Başvuru Dönemi

MADDE 8 – Öğrencinin staj başvurusunu, Staj I, Staj II ve Staj III için bahar dönemi sonuna kadar, Staj IV ve Staj V için kayıt yenileme tarihlerinde, Staj VI için altıncı veya sekizinci yarıyılın sonuna kadar Dekanlığa yapması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Staj Yerleri, Zamanı ve Süresi

Staj Yapılacak Yerler


MADDE 9 – Asgari altı ay olan zorunlu stajlar (Staj I-V), kamuya açık bir eczanede veya hastanede en az beş yıllık deneyimli bir eczacının denetiminde yapılır. Staj yapılacak eczaneler, Dekanlık tarafından Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları ile işbirliği yapılarak oluşturulan eczane listesi ile belirlenir. Öğrenciler asgari altı ay olan zorunlu stajlara (Staj I-V) ek olarak, aşağıda belirtilen kurumların birinde isteğe bağlı bir ay daha staj (Staj VI) yapabilirler.

Staj VI’nın yapılabileceği kurumlar;
a) İlaç ve Kozmetik Endüstrisi,
b) Ecza Depoları,
c) T.C. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha İlaç ve Kozmetik Araştırma Laboratuvarı,
ç) T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,
d) Eczacılıkla ilgili diğer kurumlar,

Staj Komisyonu’nun önerisi ve Dekan’ın onayı ile tüm stajlar (Staj I-VI) çeşitli uluslar arası programlar veya özel girişimler yoluyla belirlenen ilgili stajın yapılacağı staj yerine uygun eşdeğer kurumlarda da yapılabilir.

Staj Yeri Değişikliği
MADDE 10- Öğrenciler staja başladıktan sonra, Dekan’ın bilgisi ve onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamaz.
Grev ve lokavt uygulaması, vefat, karşılıklı olumsuzluklar, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler stajlarını Dekanlık onayıyla başka bir eczane/hastanede sürdürebilir.
Staj I, Staj II ve Staj III Eskişehir dışında yapılabilir, Staj IV ve Staj V’in ise Eskişehir’deki eczanelerde yapılması zorunludur. Ancak çeşitli nedenler ile yaz döneminde yapılan Staj IV ve Staj V de önerisi ve Dekan’ın onayı ile Eskişehir dışında yapılabilir.

Stajın Başlaması ve Süresi
MADDE 11 - Staj I, Staj II ve Staj III eğitim-öğretimin yapılmadığı süreler içinde yapılır. Öğrenciler, bu stajlarına ikinci yarıyılı takip eden yaz aylarından itibaren başlayabilir. Herhangi bir dönemdeki staj süresi, bir aydan az olamaz. İsteğe bağlı olarak Staj I, II ve III stajlarından herhangi ikisi veya tümü aynı yaz döneminde yapılabilir. Bu yönergeye göre belirlenen asgari 1 ay staj süresi; 6 işgünü / hafta ve/veya 48 saat / hafta olarak kabul edilmiştir. 5 İşgünü / hafta veya 40 saat / hafta staj yapıldığı durumlarda, 1 aylık staj süresi 30 günlük takvim süresini geçebilir.

Devam Zorunluluğu
MADDE 12 - Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Staj Uygulama İlkeleri, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uygulama İlkeleri

MADDE 13 – Her staj bölümü öncesinde, öğrenci tarafından doldurulan ilgili staja ait Staj Başvuru Formu Dekanlığa onaylatılır. Staja giden her öğrenci, ilgili Staj Değerlendirme Formunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi (eczacı, kurum veya işletme yetkilisi) tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde eczane veya kurum kaşesi/mühürü olan bir zarf içinde Dekanlığa gönderilir. Kaşe/mühür ve/veya onayı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.
Stajlar süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından staj defterine düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin ünvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe/mühür ve imzasıyla onaylanır. İmza, kaşe/mühür ve tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj defterleri kabul edilmez.
Öğrenci, staj defterini staj bitiminden sonra en geç bir hafta içinde Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim etmek zorundadır. Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremezler.
Sendikal etkinliklere katılamazlar.
“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” nun 5/b maddesi gereğince, zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere “İş Kazası ve Mesleki Hastalık Sigortası” yapılmakta ve ilgili kanunun 87/e maddesi gereğince de sigorta primleri Üniversite tarafından ödenmektedir.
Staj süresince öğrenci ile eczane arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak staj koşulları, izin, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. İşletme ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, Üniversite taraf gösterilemez.
Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine, staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallara uymak zorundadır.
Endüstride staj yapacak ve yurtdışında kendi imkanı ile staj yapmak isteyen öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil yeterlilikleri Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Stajın İzlenmesi
MADDE 14 - Staj Komisyonu üyeleri, gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı işletme ile iletişime geçip, staj yapan öğrenci hakkında bilgi alarak öğrencilerin izlenmesini sağlayabilir.

Stajın Değerlendirilmesi
MADDE 15 – Staj sınavlarından önce staj değerlendirme formu ve staj defterleri Staj Komisyonunca incelenir. Öğrencinin ilgili staj sınavına alınması için, öncelikle staj yapılan işletme yetkililerince doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludur.
Devamsızlığı bulunmayan ve Staj Komisyonunca staj değerlendirme form ve staj defterleri incelenerek yeterli eğitim ve becerileri almış oldukları belirlenen öğrenciler, sözkonusu stajın sınavına girmeye hak kazanırlar. Öğrenci yapmış olduğu staja ait sınava ilgili stajın bitiminde girer.
Staj I, II ve III stajlarından herhangi ikisi veya tümü aynı yaz döneminde yapılmış ise, yapılan bu stajların sınavlarına ayrı sınavlar olmak koşulu ile aynı zamanda peşpeşe girilebilir. Tüm staj sınavları güz, bahar ve yaz okulu dönem sonu sınavları süresince, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen üçer kişilik “Staj Sınav Jürisi” tarafından yapılır. Jürinin bir üyesi mesleğinde en az beş yıl tecrübeli serbest veya bir kurumda görevli eczacılar arasından seçilir. Sınavlar sözlü ve/veya yazılı olarak, staj programlarına ve mesleki konulara yönelik olarak yapılır.
Staj bölümlerinin her biri ders statüsünde olup, öğrencinin ilgili stajdan başarılı olması için o stajın sınavından YT harf notu alması gerekir. Herhangi bir staj sınavından başarısız olan öğrenci ilgili stajı tekrarlamak zorundadır.
Stajlarla ilgili her türlü belge, staj değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra arşivlenmek üzere Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Staj Muafiyet Talebi ve Değerlendirilmesi

Staj Muafiyeti


MADDE 16 - Fakülteye yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı oldukları sürede yaptıkları stajın bir kısmı ya da tamamı Staj Komisyonunun onayı ile kabul edilebilir.
Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumları, Staj Komisyonunca görüşülerek karara bağlanır ve ilgili belgeler öğrencinin dosyasına konulmak üzere Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 17 - Stajların organizasyonu, programı, devam kontrolü, staj sınavlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi Staj Komisyonu tarafından yürütülür. Bu yönergede belirtilmeyen durumlarda Fakülte Kurulu yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 18 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 - Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yorum Yapabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız


arama
Reklam

Uzmanlarımıza Soru Sorabilmek İçin Lütfen Üye Girişi Yapınız

Reklam
AÖF Sitesi Görüntülü Dershane Markasıdır Site Haritası